Kontrakt

Kontrakt – jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże. Psychoterapeuta posiada dyplom magistra psychologii, jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia usług psychoterapeutycznych.

Zasady kontraktu:

 • Kontakt rozpoczyna się trzema spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta. Po tych trzech spotkaniach pacjent i terapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii.
 • Jeśli zgłaszany problem w opinii psychoterapeuty wymaga odmiennego podejścia niż przez niego reprezentowane, może on polecić innego specjalistę pacjentowi. Może to nastąpić przed terapią lub już w jej trakcie gdy ujawnią się niesygnalizowane wcześniej problemy. Każdorazowo będzie to omawiane z pacjentem.
 • Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że pacjent zagraża swojemu życiu lub życiu i zdrowiu innych osób.
 • Wszystkie dane na temat pacjenta pochodzą z wywiadu lub z przekazanej dokumentacji medycznej, psychoterapeuta nie ma obowiązku weryfikować ich w inny sposób, jeśli to robi informuje o tym pacjenta.
 • Cele terapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w dialogu z pacjentem, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania pacjenta i psychoterapeuty. Cel terapii w trakcie jej prowadzenia może ulec zmianie. Powinno to być omówione przez psychoterapeutę i pacjenta.
 • Praca psychoterapeuty jest superwizowana. Oznacza to, że psychoterapeuta może chcieć skonsultować sposób prowadzenia terapii i jej przebieg z innym specjalistą. W takim wypadku nie są ujawniane żadne dane pozwalające na identyfikację pacjenta.
 • Narzędziami terapii jest dialog i obserwacja. Narzędzia te wywodzą się z nurtu psychoterapii psychodynamicznej. Wymagają one spontanicznej aktywności pacjenta – jego zaangażowanie i wola uczestniczenia w procesie terapii jest warunkiem
 • Sesje trwają 45 minut. Spóźnienie na sesję nie wydłuża jej trwania.
 • Wszystkie umówione spotkania są płatne. Sesję mogą być odwołane nie później niż 72 godziny przed umówionym spotkaniem. Odwołanie sesji później oznacza konieczności uiszczenia opłaty niezależnie od powodu nieobecności pacjenta.
 • Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do omawianie wszelkiego rodzaju odstępstw od kontraktu. Treść kontraktu może być zmieniona przy wspólnej zgodzie pacjenta i terapeuty.
 • Czas trwania terapii nie może być dokładnie określony. O zakończeniu terapii decyduje wspólnie pacjent i terapeuta. Następuje on wtedy gdy cele terapii zostaną osiągnięte. Zakończenie terapii przed jej zakończeniem określane jest jako „dropout” i może prowadzić do nawrotu objawów.
 • Terapia w ujęciu psychodynamicznym jest terapią długoterminową trwającą co najmniej 60 sesji.
 • Zakończenie terapii powinno zostać omówione. Rozpoczęcie kolejnej terapii z tym samym psychoterapeutą jest możliwe nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniej terapii.
 • Nieregulowanie płatności przez pacjenta na czas, może być podstawą do przerwania sesji. Płatność za sesję następuje każdorazowo na jej końcu.
 • Pomiędzy sesjami pacjent ma prawo w uzasadnionych sytuacjach kontaktować się z psychoterapeutą telefonicznie (SMS), szanując jednak prywatność psychoterapeuty zobowiązuje się nie nadużywać tego prawa.
 • W trakcie sesji pacjent nie powinien spożywać jedzenia lub napojów, zabronione jest palenie.
 • Psychoterapeuta ma obowiązek odmówić pacjentowi sesji jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem środków zmieniających świadomość.
 • Terapeuta ma prawo skierować pacjenta do konsultacji psychiatrycznej.
 • Samookaleczenia zagrażające życiu i próby samobójcze będą oznaczały konieczność przerwania terapii i skierowania pacjenta do hospitalizacji. Akceptuję zasady kontraktu i wyrażam świadomą wolę uczestniczenia w terapii.

Podpis pacjenta

Podpis terapeuty

Close Menu